Cookie beleid RKZVC

De website van RKZVC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten

Statutenvoorzittershamer


Statuten R.K. Zieuwentse Voetbalclub, gevestigd te Zieuwent, gemeente Lichtenvoorde, verleden de 11e september 1985.

 

Heden de elfde september negentien honderd vijf en tachtig verschenen voor mij, Wilhelmus Antonius Paasschens, notaris ter standplaats Lichtenvoorde:

 1. de heer Johannes Wilhelmus Laurentius Cuppers , directeur van een carrosseriefabriek, wonende te Mariënvelde, gemeente Ruurlo, Oude Maat 1, geboren op vijf september negentien honderd zeven en dertig; en
 2. de heer Theodorus Johannes Bekken, assurantie adviseur, wonende te Zieuwent, gemeente Lichtenvoorde, Werenfriedstraat 9, geboren acht en twintig mei negentien honderd veertig; en
 3. de heer Marinus Johannes Canisius van het Bolscher, bankdirekteur, wonende te Zieuwent, de Haare 69, geboren veertien december negentien honderd veertig;

 

ten deze handelende als respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van de te Zieuwent, gemeente Lichtenvoorde, gevestigde vereniging: R.K. Zieuwentse Voetbalclub (R.K.Z.V.C.).

 

De comparanten verklaarden:

 • dat in de algemene ledenvergadering van de vereniging, opgeroepen op de daartoe door de statuten van de vereniging voorgeschreven wijze en gehouden op twaalf augustus negentien honderd vijf en tachtig, met het daartoe door de statuten voorgeschreven aantal stemmen, is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen in voege als hierna vermeld;
 • dat zij, comparanten, op genoemde vergadering zijn aangewezen om de statutenwijziging bij notariële akte te doen verlijden;
 • dat op de onderhavige statutenwijziging de overeenkomstig artikel 15 van de statuten vereiste bisschoppelijke goedkeuring is verkregen, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten schrijven van het Aartsbisdom Utrecht, van twee en twintig augustus negentien honderd vijf en tachtig;
 • dat zij, ter uitvoering van het vorenstaande, de statuten bij deze vaststellen als volgt:

 

NAAM

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: R.K. Zieuwentse Voetbalclub (R.K.Z.V.C.)

 

ZETEL EN DUUR

Artikel 2

Zij heeft haar zetel te Zieuwent, gemeente Lichtenvoorde en geldt voor onbepaalde tijd.

 

DOEL

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van het voetbalspel en aanverwante takken van sport.
 2. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de beroeps voetbalsport en beroeps aanverwante sporten.
 3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- oefening van de leden en aspirant leden te verzorgen;
- wedstijden te doen houden;
- de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden;
- alle overige wettelijke middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

LEDEN

 

ASPIRANTLEDEN

Artikel 5

 1. Aspirant-leden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de achttien jarige leeftijd hebben bereikt.
 2. Aspirant-leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

 

TOELATING

Artikel 6

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en aspirant leden.
 2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  • door de dood van het lid;
  • door opzegging van het lid;
  • door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  • door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, regelementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
  • door beëindiging van het lidmaatschap van de KNVB;
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur;
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd;
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten;
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur;
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst;
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANTLEDEN

Artikel 8

 1. De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 9

 1. De leden en aspirant-leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

RECHTEN VAN ASPIRANTLEDEN

Artikel 10

Behalve de overige rechten die aan aspirant-leden bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

 

BESTUUR

Artikel 11

 1. Het bestuur bestaat uit negen personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
 2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
 3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet drie dagen vóór aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP – SCHORSING

Artikel 12

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar, wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  • ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is; door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  • door bedanken.

 

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 13

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 3. Bij huishoudelijk regelement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de negen is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:5.1. Onverminderd het bepaalde onder 5.2 het aangaan van rechts handelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijf en twintig duizend gulden (f 25.000,–) te boven gaande;5.2a: het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen.5.2b: het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;5.2c: het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;5.2d: het aangaan van dadingen;5.2e: het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 6. Tot het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten is het bestuur bevoegd zonder goedkeuring van de algemene ledenvergadering;
 7. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris tezamen.

 

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 15

 1. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemd jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

 

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 16

 1. Aan de algemene vergaderingen komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

  a      Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie.

  b      de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar

  c      voorziening in eventuele vacatures.

  d      voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij oproeping van de vergadering.

 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20.

 
TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 17

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alle aspirant-leden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is heeft een raadgevende stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

 

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 18

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op dezelfde wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste een vijfde der stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een gewone jaarlijkse algemene vergadering geen besluiten konden worden genomen wegens het ontbreken van het vereiste aantal leden, zal binnen dertig dagen een nieuwe vergadering worden gehouden. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen kunnen in deze nieuwe vergadering besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, mits de agenda onveranderd is gebleven en van de vergadering tijdig aan de leden is kennis gegeven.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde bestemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het opgeroepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen

 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk, of aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4, of per convocatie in het verenigingsblad of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dag- of weekblad. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

ONTBINDING

Artikel 22

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2, en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Aan het batig saldo na vereffening moet, overeenkomstig artikel 10 van de Amateursbepalingen van de ‘K.N.V.B.’ een zodanige bestemming worden gegeven dat het uitsluitend ten goede komt aan de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse volk. De slotrekening behoeft de goedkeuring van de in artikel 10 van voormelde Amateursbepalingen bedoelde commissie voor amateurisme.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 23

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

De comparanten zijn mij, notaris bekend.

 

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Lichtenvoorde op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte – na beperkte voorlezing – door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

 

J.W.L. Cuppers , – Th.J. Bekken,- M.J.C. van het Bolscher,- Paasschens.

VOOR AFSCHRIFT,

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!